วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ"
สมรรถนะของผู้บริหารระดับหน่วยงาน (Managerial Competency)

          สมรรถนะของผู้บริหาร เป็นสมรรถนะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ โดยพิจารณา สมรรถนะหรือความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

ลำดับ สมรรถนะ
1 ทักษะการบริหารจัดการ
Management Skills
2 การมีวิสัยทัศน์
Visionary Mind
3 การวางแผน
Planning
4 การแก้ไขปัญหา
Trouble Shooting
 

Events Calendar
กำลังโหลด...