วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ"


Events Calendar
กำลังโหลด...
ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการยุคใหม่ มุ่งปัจจัยผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000131&newsID=nws0001693)
เพิ่มเมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 52
สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย (Competency)
ที่มา : ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
การปรับใช้สมรรถนะ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มา : สำนักงาน ก.พ. (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ 31 ม.ค. 48)
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ
ที่มา : รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
คู่มือ การพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนไทย
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
ข้าราชการพลเรือนกับสมรรถนะ (Competency)
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
สมรรถนะทำไม..ทำไมต้องสมรรถนะ
ที่มา : http://www.amphoeyim.com/upload/tasapibal/colum3Attach/25/25.doc
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กับการใช้สมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา)
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
เอกสารบรรยาย เรื่อง สมรรถนะ
ที่มา : ดร.ปัทมา สุขสันต์ วันที่ 1 ก.พ. 2552 ณ พืชสวนโลก
เพิ่มเมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 52
  ค้นพบทั้งหมด 9 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :